python3+PyQt5实现自定义窗口部件Counters

日期: 2019-12-14 02:09 浏览次数 :

自定义委托能够让大家对视图中冒出的数目项的外观和表现张开完全调整。假若有那么些模型,或许会期望不是全部的绝大非常多模子能够仅用三个自定义委托,就算不可能如此做,那么对于这个自定义委托,将很有非常大只怕存在大批量再度代码。为了使得维护职业变得自在,更加好的形式为不要为各个模型创设一个自定义委托,而是用意气风发多元的通用组件来一块组成多少个寄托。本文通过Python3+pyqt5达成了python Qt GUI 飞速编制程序的16章的泛型委托例子。

正文通过Python3+PyQt5实现自定义零件–Counters自定 窗口零器件。那一个窗口是3*3的网格。本文有多个例子如下:

正文是对《Python Qt GUI快捷编制程序》的第9章的积聚窗口例子Vehicle Rental用Python3+PyQt5+Qt Designer举行改写。
python3+PyQt5实现自定义窗口部件Counters。先是片段无借用Qt Designer,完全用代码完毕。
第二有的则借用Qt Designer,快捷实现。

/home/yrd/eric_workspace/chap16/richtextlineedit.py

/home/yrd/eric_workspace/chap11/counters.py。
/home/yrd/eric_workspace/chap11/counters_dnd.py

率先部分:

#!/usr/bin/env python3

import platform
import sys
import html
from PyQt5.QtCore import QSize, Qt,pyqtSignal
from PyQt5.QtGui import QColor, QFont,QFontMetrics, QIcon, QKeySequence, QPixmap,QTextCharFormat
from PyQt5.QtWidgets import QAction,QApplication,QMenu,QTextEdit


class RichTextLineEdit(QTextEdit):
 returnPressed=pyqtSignal()
 (Bold, Italic, Underline, StrikeOut, Monospaced, Sans, Serif,
 NoSuperOrSubscript, Subscript, Superscript) = range(10)


 def __init__(self, parent=None):
 super(RichTextLineEdit, self).__init__(parent)

 self.monofamily = "courier"
 self.sansfamily = "helvetica"
 self.seriffamily = "times"
 self.setLineWrapMode(QTextEdit.NoWrap)
 self.setTabChangesFocus(True)
 self.setVerticalScrollBarPolicy(Qt.ScrollBarAlwaysOff)
 self.setHorizontalScrollBarPolicy(Qt.ScrollBarAlwaysOff)
 fm = QFontMetrics(self.font())
 h = int(fm.height() * (1.4 if platform.system() == "Windows"
     else 1.2))
 self.setMinimumHeight(h)
 self.setMaximumHeight(int(h * 1.2))
 self.setToolTip("Press <b>Ctrl+M</b> for the text effects "
  "menu and <b>Ctrl+K</b> for the color menu")


 def toggleItalic(self):
 self.setFontItalic(not self.fontItalic())


 def toggleUnderline(self):
 self.setFontUnderline(not self.fontUnderline())


 def toggleBold(self):
 self.setFontWeight(QFont.Normal
  if self.fontWeight() > QFont.Normal else QFont.Bold)


 def sizeHint(self):
 return QSize(self.document().idealWidth() + 5,
   self.maximumHeight())


 def minimumSizeHint(self):
 fm = QFontMetrics(self.font())
 return QSize(fm.width("WWWW"), self.minimumHeight())


 def contextMenuEvent(self, event):
 self.textEffectMenu()


 def keyPressEvent(self, event):
 if event.modifiers() & Qt.ControlModifier:
  handled = False
  if event.key() == Qt.Key_B:
  self.toggleBold()
  handled = True
  elif event.key() == Qt.Key_I:
  self.toggleItalic()
  handled = True
  elif event.key() == Qt.Key_K:
  self.colorMenu()
  handled = True
  elif event.key() == Qt.Key_M:
  self.textEffectMenu()
  handled = True
  elif event.key() == Qt.Key_U:
  self.toggleUnderline()
  handled = True
  if handled:
  event.accept()
  return
 if event.key() in (Qt.Key_Enter, Qt.Key_Return):
  self.returnPressed.emit()
  event.accept()
 else:
  QTextEdit.keyPressEvent(self, event)


 def colorMenu(self):
 pixmap = QPixmap(22, 22)
 menu = QMenu("Colour")
 for text, color in (
  ("&Black", Qt.black),
  ("B&lue", Qt.blue),
  ("Dark Bl&ue", Qt.darkBlue),
  ("&Cyan", Qt.cyan),
  ("Dar&k Cyan", Qt.darkCyan),
  ("&Green", Qt.green),
  ("Dark Gr&een", Qt.darkGreen),
  ("M&agenta", Qt.magenta),
  ("Dark Mage&nta", Qt.darkMagenta),
  ("&Red", Qt.red),
  ("&Dark Red", Qt.darkRed)):
  color = QColor(color)
  pixmap.fill(color)
  action = menu.addAction(QIcon(pixmap), text, self.setColor)
  action.setData(color)
 self.ensureCursorVisible()
 menu.exec_(self.viewport().mapToGlobal(
   self.cursorRect().center()))


 def setColor(self):
 action = self.sender()
 if action is not None and isinstance(action, QAction):
  color = QColor(action.data())
  if color.isValid():
  self.setTextColor(color)


 def textEffectMenu(self):
 format = self.currentCharFormat()
 menu = QMenu("Text Effect")
 for text, shortcut, data, checked in (
  ("&Bold", "Ctrl+B", RichTextLineEdit.Bold,
   self.fontWeight() > QFont.Normal),
  ("&Italic", "Ctrl+I", RichTextLineEdit.Italic,
   self.fontItalic()),
  ("Strike &out", None, RichTextLineEdit.StrikeOut,
   format.fontStrikeOut()),
  ("&Underline", "Ctrl+U", RichTextLineEdit.Underline,
   self.fontUnderline()),
  ("&Monospaced", None, RichTextLineEdit.Monospaced,
   format.fontFamily() == self.monofamily),
  ("&Serifed", None, RichTextLineEdit.Serif,
   format.fontFamily() == self.seriffamily),
  ("S&ans Serif", None, RichTextLineEdit.Sans,
   format.fontFamily() == self.sansfamily),
  ("&No super or subscript", None,
   RichTextLineEdit.NoSuperOrSubscript,
   format.verticalAlignment() ==
   QTextCharFormat.AlignNormal),
  ("Su&perscript", None, RichTextLineEdit.Superscript,
   format.verticalAlignment() ==
   QTextCharFormat.AlignSuperScript),
  ("Subs&cript", None, RichTextLineEdit.Subscript,
   format.verticalAlignment() ==
   QTextCharFormat.AlignSubScript)):
  action = menu.addAction(text, self.setTextEffect)
  if shortcut is not None:
  action.setShortcut(QKeySequence(shortcut))
  action.setData(data)
  action.setCheckable(True)
  action.setChecked(checked)
 self.ensureCursorVisible()
 menu.exec_(self.viewport().mapToGlobal(
   self.cursorRect().center()))


 def setTextEffect(self):
 action = self.sender()
 if action is not None and isinstance(action, QAction):
  what = action.data()
  if what == RichTextLineEdit.Bold:
  self.toggleBold()
  return
  if what == RichTextLineEdit.Italic:
  self.toggleItalic()
  return
  if what == RichTextLineEdit.Underline:
  self.toggleUnderline()
  return
  format = self.currentCharFormat()
  if what == RichTextLineEdit.Monospaced:
  format.setFontFamily(self.monofamily)
  elif what == RichTextLineEdit.Serif:
  format.setFontFamily(self.seriffamily)
  elif what == RichTextLineEdit.Sans:
  format.setFontFamily(self.sansfamily)
  if what == RichTextLineEdit.StrikeOut:
  format.setFontStrikeOut(not format.fontStrikeOut())
  if what == RichTextLineEdit.NoSuperOrSubscript:
  format.setVerticalAlignment(
   QTextCharFormat.AlignNormal)
  elif what == RichTextLineEdit.Superscript:
  format.setVerticalAlignment(
   QTextCharFormat.AlignSuperScript)
  elif what == RichTextLineEdit.Subscript:
  format.setVerticalAlignment(
   QTextCharFormat.AlignSubScript)
  self.mergeCurrentCharFormat(format)


 def toSimpleHtml(self):
 htmltext = ""
 black = QColor(Qt.black)
 block = self.document().begin()
 while block.isValid():
  iterator = block.begin()
  while iterator != block.end():
  fragment = iterator.fragment()
  if fragment.isValid():
   format = fragment.charFormat()
   family = format.fontFamily()
   color = format.foreground().color()   
   text=html.escape(fragment.text())
   if (format.verticalAlignment() ==
   QTextCharFormat.AlignSubScript):
   text = "<sub>{0}</sub>".format(text)
   elif (format.verticalAlignment() ==
    QTextCharFormat.AlignSuperScript):
   text = "<sup>{0}</sup>".format(text)
   if format.fontUnderline():
   text = "<u>{0}</u>".format(text)
   if format.fontItalic():
   text = "<i>{0}</i>".format(text)
   if format.fontWeight() > QFont.Normal:
   text = "<b>{0}</b>".format(text)
   if format.fontStrikeOut():
   text = "<s>{0}</s>".format(text)
   if color != black or family:
   attribs = ""
   if color != black:
    attribs += ' color="{0}"'.format(color.name())
   if family:
    attribs += ' face="{0}"'.format(family)
   text = "<font{0}>{1}</font>".format(attribs,text)
   htmltext += text
  iterator += 1
  block = block.next()
 return htmltext

if __name__ == "__main__":
 def printout(lineedit):
 print(str(lineedit.toHtml()))
 print(str(lineedit.toPlainText()))
 print(str(lineedit.toSimpleHtml()))  
 app = QApplication(sys.argv)
 lineedit = RichTextLineEdit()
 lineedit.returnPressed.connect(lambda:printout(lineedit))
 lineedit.show()
 lineedit.setWindowTitle("RichTextEdit")
 app.exec_()

其次个例子在首先个例子的底子上达成能经过鼠标拖拽球到差异的网格中。

import sys
from PyQt5.QtCore import (Qt)
from PyQt5.QtWidgets import (QApplication, QComboBox, QDialog,
 QDialogButtonBox, QFrame, QGridLayout, QHBoxLayout, QLabel,
 QSpinBox, QStackedWidget, QVBoxLayout, QWidget)

class VehicleRentalDlg(QDialog):

 def __init__(self, parent=None):
 super(VehicleRentalDlg, self).__init__(parent)

 vehicleLabel = QLabel("&Vehicle Type:")
 self.vehicleComboBox = QComboBox()
 vehicleLabel.setBuddy(self.vehicleComboBox)
 self.vehicleComboBox.addItems(["Car", "Van"])
 colorLabel = QLabel("Co&lor:")
 self.colorComboBox = QComboBox()
 colorLabel.setBuddy(self.colorComboBox)
 self.colorComboBox.addItems(["Black", "Blue", "Green", "Red",
   "Silver", "White", "Yellow"])
 seatsLabel = QLabel("&Seats:")
 self.seatsSpinBox = QSpinBox()
 seatsLabel.setBuddy(self.seatsSpinBox)
 self.seatsSpinBox.setRange(2, 12)
 self.seatsSpinBox.setValue(4)
 self.seatsSpinBox.setAlignment(Qt.AlignRight|Qt.AlignVCenter)
 weightLabel = QLabel("&Weight:")
 self.weightSpinBox = QSpinBox()
 weightLabel.setBuddy(self.weightSpinBox)
 self.weightSpinBox.setRange(1, 8)
 self.weightSpinBox.setValue(1)
 self.weightSpinBox.setAlignment(Qt.AlignRight|Qt.AlignVCenter)
 self.weightSpinBox.setSuffix(" tons")
 volumeLabel = QLabel("Volu&me")
 self.volumeSpinBox = QSpinBox()
 volumeLabel.setBuddy(self.volumeSpinBox)
 self.volumeSpinBox.setRange(4, 22)
 self.volumeSpinBox.setValue(10)
 self.volumeSpinBox.setAlignment(Qt.AlignRight|Qt.AlignVCenter)
 self.volumeSpinBox.setSuffix(" cu m")
 mileageLabel = QLabel("Max. Mileage")
 self.mileageLabel = QLabel("1000 miles")
 self.mileageLabel.setAlignment(Qt.AlignRight|Qt.AlignVCenter)
 self.mileageLabel.setFrameStyle(QFrame.StyledPanel|QFrame.Sunken)
 self.buttonBox = QDialogButtonBox(QDialogButtonBox.Ok|
   QDialogButtonBox.Cancel)

 self.stackedWidget = QStackedWidget()
 carWidget = QWidget()
 carLayout = QGridLayout()
 carLayout.addWidget(colorLabel, 0, 0)
 carLayout.addWidget(self.colorComboBox, 0, 1)
 carLayout.addWidget(seatsLabel, 1, 0)
 carLayout.addWidget(self.seatsSpinBox, 1, 1)
 carWidget.setLayout(carLayout)
 self.stackedWidget.addWidget(carWidget)
 vanWidget = QWidget()
 vanLayout = QGridLayout()
 vanLayout.addWidget(weightLabel, 0, 0)
 vanLayout.addWidget(self.weightSpinBox, 0, 1)
 vanLayout.addWidget(volumeLabel, 1, 0)
 vanLayout.addWidget(self.volumeSpinBox, 1, 1)
 vanWidget.setLayout(vanLayout)
 self.stackedWidget.addWidget(vanWidget)

 topLayout = QHBoxLayout()
 topLayout.addWidget(vehicleLabel)
 topLayout.addWidget(self.vehicleComboBox)
 bottomLayout = QHBoxLayout()
 bottomLayout.addWidget(mileageLabel)
 bottomLayout.addWidget(self.mileageLabel)
 layout = QVBoxLayout()
 layout.addLayout(topLayout)
 layout.addWidget(self.stackedWidget)
 layout.addLayout(bottomLayout)
 layout.addWidget(self.buttonBox)
 self.setLayout(layout)


 self.buttonBox.accepted.connect(self.accept)
 self.buttonBox.rejected.connect(self.reject)
 self.vehicleComboBox.currentIndexChanged[str].connect(self.setWidgetStack)
 self.weightSpinBox.valueChanged[int].connect(self.weightChanged)

 self.setWindowTitle("Vehicle Rental")


 def setWidgetStack(self, text):
 if text == "Car":
 self.stackedWidget.setCurrentIndex(0)
 self.mileageLabel.setText("1000 miles")
 else:
 self.stackedWidget.setCurrentIndex(1)
 self.weightChanged(self.weightSpinBox.value())


 def weightChanged(self, amount):
 self.mileageLabel.setText("{0} miles".format(8000 / amount))


app = QApplication(sys.argv)
form = VehicleRentalDlg()
form.show()
app.exec_()

/home/yrd/eric_workspace/chap16/genericdelegates.py

/home/yrd/eric_workspace/chap11/counters.py

其次有的:
/home/yrd/eric_workspace/Vehicle/Ui_vehiclerentaldlg.py